Žaloba na zrušenie a zápis listu vlastníctva z dôvodu zneužitia plnej moci

Splnomocnenie by malo slúžiť predovšetkým v prospech zamestnávateľa. Práca musí byť vykonaná v súlade s vôľou advokáta, advokát je viazaný jeho vôľou a pokynmi. Ak si splnomocnenec túto povinnosť nesplní a navyše plnomocenstvo využije v neprospech advokáta a v prospech seba alebo niekoho iného, ​​dôjde k zneužitiu zmluvy o zastupovaní.

Dohody o plnomocenstve týkajúce sa vykonávania akéhokoľvek druhu alebo skupiny právnych úkonov alebo transakcií sa nazývajú všeobecné zmluvy o plnomocenstve. Na práce, ktoré nie je možné vidieť na generálnej plnej moci, je potrebná osobitná mandátna zmluva. Podať žalobu, dohodnúť zmier, uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, vzdať sa, prijať, uvoľniť, prijať alebo odmietnuť navrhovanú prísahu, vziať objednanú vec, odstrániť záložné právo, vykonať devízu, darovať a najmä previesť nehnuteľnosť resp. zaviazať ho k záväzku, akým je napríklad hypotéka. Ide o osobitné oprávnenia a iba ak je to uvedené v splnomocnení, môže úkony týkajúce sa týchto vykonávať len splnomocnenec.

V podstate najdôležitejším osobitným oprávnením, ktoré je predmetom nášho článku, je postúpenie nehnuteľnosti advokátom na tretie osoby prostredníctvom splnomocnenia a spôsob, akým má pri tomto postupe konať, a ak to splnomocnenec neurobí pri využívaní tohto osobitného oprávnenia sa riadi vôľou a pokynmi advokáta a nestará sa o jeho záujmy, vzniknuté škody sú nevyhnutné.To sú dôsledky, ktoré sa týkajú advokáta alebo advokáta a tretích osôb.

Advokát je povinný riadiť sa pokynmi advokáta. Pokyn je jednostranné vyhlásenie vôle advokáta o vykonaní diela po uzavretí zmluvy o zastupovaní. Pokynom sa určia hranice zmluvy o zastupovaní, ktorej povaha a rozsah zmluvy alebo práce, ktorú má splnomocnenec vykonať. Uviedli sme, že advokát je povinný dodržiavať výslovné pokyny advokáta. Advokát však musí chrániť práva advokáta a plniť si svoju povinnosť s lojalitou a starostlivosťou. Ak je advokát oprávnený predať nehnuteľnosť, nemôže predať nehnuteľnosť pod jej skutočnú hodnotu. Aj keď mu splnomocnenie dáva „oprávnenie predať za akúkoľvek cenu a komu chce“, musí vzhľadom na svoju povinnosť lojality konať v prospech svojho klienta a nemožno si myslieť, že predá nepohyblivý spôsobom, ktorý môže poškodiť jeho klienta na úkor jeho vlastných.

„Udelenie plnej moci na predaj nehnuteľnosti za akúkoľvek cenu“ neznamená, že predaj je povolený pod hodnotu skutočnej verzie. Ak splnomocnenec, hoci mu bola udelená plná moc, postúpi nehnuteľnosť tejto zlomyseľnej tretej osobe uzavretím takejto zmluvy s treťou osobou, s ktorou je v rukách, a v súčinnosti s úmyslom poškodiť advokáta, , potom transakcia nezaväzuje splnomocnenca a splnomocnenca Poskytovateľ môže požiadať o zrušenie zmluvy bez toho, aby sa naň vzťahovala akákoľvek premlčacia alebo premlčacia lehota, a teda zrušenie vlastníckeho práva zapísaného 3. osoba a registrácia vo vlastnom mene, so žalobou „Zrušenie listiny – registrácia z dôvodu zneužitia splnomocnenia“.

V relevantnom prípade je jedným z predpokladov, ktoré odhalia zlú vieru 3. osoby, že 3. osoba, ktorá obchodovala s advokátom, vie, že splnomocnenec zneužil svoje splnomocnenie alebo môže vedieť, kedy prejavuje starostlivosť, ktorá sa od neho očakáva. Napríklad tretia osoba, ktorá uzavrie zmluvu s advokátom o kúpe veľmi hodnotnej nehnuteľnosti za cenu výrazne pod jej hodnotou, hoci pozná skutočnú hodnotu, sa považuje za zlomyseľnú.

Jedným z predpokladov, ktoré sa v praxi často vyskytujú v žalobách na túto tému a ktoré poukazujú na zlý úmysel tretej osoby, je, že predaj uskutočnený advokátom tretej osobe bol uskutočnený 1. alebo 2. dní po dátume splnomocnenia a pod., a tým druhým je, že nehnuteľnosť bola zaplatená. Možno konštatovať, že predajná cena bola zaplatená na ruku a jasné bankové potvrdenie o zaplatení tejto ceny nie je možné. 3. osoba, ktorá postúpila nehnuteľnosť advokátovi, je spravidla príbuzný alebo blízky starý priateľ advokáta a ukázalo sa, že sa poznali oveľa skôr.

Všetky tieto prípady ukazujú, že advokát a 3. osoba, ktorá postupuje nehnuteľný úkon v súčinnosti so záujmom majiteľa listiny s úmyslom poškodiť advokáta, a v tomto prípade obchod nezaväzuje advokáta. Z tohto dôvodu môže advokát podať žalobu na advokáta aj zlomyseľnú tretiu osobu o zrušenie zmluvy, zrušenie listu vlastníctva a zápis vo vlastnom mene, alebo môže podať žalobu len na náhradu škody. V podanej žalobe možno uplatniť postupnú požiadavku. Ak je list vlastníctva zrušený a zapísaný, možno požadovať náhradu skutočnej hodnoty nehnuteľnosti.

Z dôvodu zneužitia splnomocnenia je možné podať žiadosť o zrušenie listu vlastníctva kedykoľvek, keďže neexistuje žiadna premlčacia lehota ani lehota. Najdôležitejším bodom, ktorý je tu však potrebné zvážiť, je skutočnosť, že nehnuteľnosť až do podania žaloby zmenila majiteľa v listine viackrát a dobre mienené tretie osoby sa bránia, že nehnuteľnosť nadobudli dôverou katastra v r. v dobrej viere a zaplatením skutočnej predajnej ceny. V tomto prípade je dobrá vôľa 3. osoby chránená súdom, hoci návrh na zrušenie listu vlastníctva a jeho zápis na meno splnomocnenca zamieta, ak bývalý vlastník požiadal splnomocnenca a 3. osoba, ktorá ho poškodil v spolupráci s ním na náhradu škody, rozhodne o náhrade hodnoty nehnuteľnosti od advokáta.

Ak sa v dôsledku konania vo veci registrácie výmazu listu vlastníctva vyplývajúcej zo zneužitia plnomocenstva zistí, že splnomocnenec zneužil plnomocenstvo a táto situácia je tretej osobe známa, súd rozhodne zrušiť registráciu listu vlastníctva na meno zlomyseľnej tretej osoby a zaregistrovať ju na meno bývalého advokáta maquis.

Právnik Ebru Sahin

Posledné príspevky